Kommunal organisering - organisasjonsdatabasen

En rik kilde til informasjon om hvordan norske kommuner og fylkeskommuner organiserer sin virksomhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har siden 1995 samlet inn data om kommunal og fylkeskommunal organisering. Fra 1996 har datainnsamlingen skjedd hvert fjerde hvert år - året etter lokalvalgene og foreløpig siste gang i 2020/21. Organisasjonsdatabasen er derfor en unik datasamling som gir mulighet til å følge utviklingen i de lokale og regionale styringsnivåene i Norge i et kvart århundre.

Datamaterialet beskriver både hvordan kommune og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg er det lagt vekt på å kartlegge hvordan kommunene løser sine oppgaver og hvordan selve driften er organisert. Et siste sentralt tema er kommunenes og fylkeskommunenes forhold til medborgerne og deres rolle som lokaldemokratiske enheter.

Innholdet i spørreskjemaet har endret seg noe over tid, men mange spørsmål har vært med i alle, eller de fleste, undersøkelsene og danner derfor lange tidsserier.

Datamaterialet er blitt samlet inn som en spørreundersøkelse som besvares av kommunene og fylkeskommunene. Svarprosenten er høy, fra 70 prosent i 2008 til 86 prosent i de to første undersøkelsene. I den siste undersøkelsen svarte 82 prosent av kommunene, og samtlige 10 fylkeskommuner, på undersøkelsen.